Club Basquet Lleida > Club > SOCIS > Eleccions 2010

Eleccions 2010

eleccions

En aquest apartat, ficarem tota la documentació referent al procés electoral, la modificació dels estatuts i l’assemblea general.


Nota aclaridora: En aquells casos que tingueu dues filles jugant al club i en conseqüència hàgiu abonat dues quotes de soci, el dret a soci el teniu tan la mare com el pare i cada un heu d’omplir una sol•licitud.

Convocatoria Assemblea General

Data Fitxer Document
29/01/2010 Convocatoria Assemblea General Convocatoria Assemblea General

Convocatoria Eleccions

Data Fitxer Document
29/01/2010 Convocatoria Eleccions Convocatoria Eleccions
29/01/2010 Calendari Electoral Calendari Electoral

Adaptació Estatuts al DECRET 215/2008

Data Fitxer Document
29/01/2010 Vells Estatuts C.B.Lleida Vells Estatuts C.B.Lleida
29/01/2010 Nous Estatuts C.B.Lleida Nous Estatuts C.B.Lleida

Les modificacions que hi ha als nous estatuts respecte els vells son:

Motiu Article Estatuts Redactat Article
1.- Canvi del domicili social del Club. 2 Vells fica: El domicili social s’estableix a la localitat de Lleida, carrer Magi Morera núm. 4, CP 25006, tel/fax 973-266442.En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport .
Nous ficarà:
El domicili social s’estableix a la localitat de Lleida, carrer Alfons II (Centre Cívic Cap Pont), núm. 14, tel. 608228133 ,CP 25001.En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport .
2.- Composició de la Junta Directiva. 9, punt 2. Vells fica: La junta directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta directiva un president, un vice-president, un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
Nous ficarà:
La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà president/a, una altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
3.- Duració del mandat de la Junta Directiva. 9, punt 8, paràgraf 1.- Vells fica: L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
Nous ficarà:
L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
4.- Motius de constitució de Comissió Gestora. 31, paràgraf 1, apartat c).- Vells fica: En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones.
Nous ficarà: En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

Liquidació Pressupost Temp.08-09 i Pressupost Temp.09-10

Data Fitxer Document Altres
04/03/2010 Liquidació Pressupost Temp.08-09
Liquidació Pressupost Temp.08-09
Nota aclaridora: Les pèrdues de la liquidació en cap cas volen dir generar un deute, doncs han estat cobertes amb Fons Propis (Saldo bancari)
04/03/2010 Balanç Ingressos-Despeses Jugadores Balanç Ingressos-Despeses Jugadores Nota aclaridora: Resum dels ingressos cobrats a les jugadores i les despeses directes per poder jugar.
04/03/2010 Pressupost Temporada 2009-2010 Pressupost Temporada 2009-2010